เมนูหลัก
+ ประวัติอำเภอเมืองตาก
+ โครงสร้างอัตรากำลัง
+ ภารกิจสำนักงาน
+ ที่ตั้งศูนย์บริการฯ
+ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
+ ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
สาระน่ารู้/ราคาสินค้าเกษตร
+ แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
+ สารคดีบทความ
+ งานวิจัยส่งเสริมการเกษตร
+ แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
+ ราคาข้าวประจำวัน
+ ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสดประจำวัน
+ ราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าสำคัญในตลาด กทม.
+ ราคาสินค้าการเกษตร ณ ตลาดสี่มุมเมือง
+ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
จุดสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยี
+ การผลิตลำไยนอกฤดู
+ การปรับปรุงบำรุงดิน
+ การแปรรูป
+ การทำข้าวซ้อมมือ
+ การจักสาน
+ การปลูกผักปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

พยากรณ์อากาศ

 
มีเมฆบางส่วนจังหวัดตาก
มีเมฆบางส่วนจังหวัดสุโขทัย
มีเมฆบางส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
มีเมฆบางส่วนจังหวัดลำปาง
มีเมฆบางส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มีเมฆบางส่วนจังหวัดลำพูน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
เทคนิคการปลูกข้าว
      + พันธุ์ข้าว
      + การปลูกข้าว
      + การบำรุงข้าว
      + โรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว
      + สาระอื่น ๆ เกี่ยวกับข้าว
เทคนิคการปลูก "พืชผัก"
เทคนิคการปลูก "พืชไร่"
เทคนิคการปลูก "พืชสมุนไพร"
เทคนิกการปลูก "ไม้ผล"
นานาสาระเกี่ยวกับ "เห็ด"

ดิน

น้ำ

พืช

โรคและแมลงศัตรูพืช

ปุ๋ยและสารเคมี

เทคโนโลยีการเกษตร

สถานการณ์เกษตร

เทคโนโลยีชาวบ้าน

เตือนภัยเกษตร

งานวิจัยด้านการเกษตร

องค์ความรู้เรื่องข้าว

องค์ความรู้เรื่องข้าว

แหล่งรับซื้อและจำหน่าย

แหล่งรับซื้อและจำหน่าย

เตือนภัยเกษตร

เตือนภัยเกษตร

ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต

ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต

สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนมิถุนายน 2553


  กรมส่งเสริมการเกษตร  ขอให้จังหวัดชะลอการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักทั้ง 3 ชนิด ปี 2553/54 ไปก่อน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ในการขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2552/53 ที่มีอยู่แล้วมาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการ โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่มีพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มกว่าที่เคยจดทะเบียนไว้เท่านั้น และให้มีมาตรการเพื่อดำเนินการสุ่มตรวจความถูกต้องของการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นกรณีไป ตามความเหมาะสมและจำเป็น
      ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ขอให้บันทึกข้อมูลลงในระบบตามปกติต่อไป
<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>
  ประกาศการกำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553 และประกาศกำหนดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียน พ.ศ.2553
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้เลื่อนทำนาปีในเขตชลประทาน ปีการผลิต 2553
  ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
 
คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก  ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชบา หมู่ที่ 2 ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก  ประกวดกลุ่มลำใย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก  ประกวดกลุ่มข้าวบ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553
กษตรอำเภอเมืองตาก  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก  ตรวจเยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษของเกษตรกร  เพื่อกำกับดูแลการผลิตผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ  ณ บ้านน้ำโจน  ตำบลวังหิน  บ้านหนองบัวใต้  ตำบลหนองบัวใต้  บ้านห้วยนึ่ง บ้านลีซอ บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ  อำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก  จัดทำแผนเวทีชุมชนเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตลุกกลางทุ่ง ณ ที่ทำการแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชบา  ในวันที่ 24 มีนาคม  2553
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก โดยเกษตรอำเภอเมืองตาก  และเกษตรตำบลป่ามะม่วง  แจกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/2553  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก  จังหวัตาก  ในวันที่  18  มีนาคม2553 


บริการประชาชน

free wallpaper

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก  ถนนรามคำแหง  ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  โทร. 0 5551 2414
Muang Tak Agricultural Extension office.  Ramcomhang Rd. Huadied T. Muang A. Tak. Tel.0 5551 2414
E-mail : tak01@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายสมชาย  กลำโภชน์  เกษตรอำเภอเมืองตาก  /  นางวิไลวรรณ  แกระวงค์  เจ้าพนักงานธุรการ